Organizační pokyny spojené s nástupem žáků do ZUŠ

Publikováno dne: 7.5.2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků v budově ZUŠ.

Prosím, prostudujte si organizační pokyny a rozhodněte se, jestli Vaše dítě bude navštěvovat výuku. Své rozhodnutí sdělte svému učiteli, abychom podle počtu žáků přizpůsobili učebnu.

 

Organizace provozu v souvislosti s přítomností žáků v budově ZUŠ

Příchod do školy a ze školy, pohyb před školou a v budově školy

 • Při prvním vstupu do školy předloží žák vyplněný formulář (viz příloha) zákonným zástupcem, ve kterém svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin (viz níže) stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a také svým podpisem stvrzuje čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Při cestě do školy, ze školy a pohybu v budově školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky při příchodu i odchodu ze školy a také ve společných prostorách školy.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Zákaz shromažďování před školou.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 1 roušku a sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizovaná tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Podmínky hygienických a organizačních opatření ve třídě

 • Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupiny žáků je neměnné a změny ve složení se provádět nebudou.

 

 • Maximální počet žáků: ve výtvarném oboru -5

                                        v hudebním oboru – 2

                                        v literárně dramatickém oboru- 5

 • Bude dodržena zásada – jeden žák v lavici ve třídě, rozestupy 1,5-2m
 • Roušky budou nasazeny po celou dobu výuky.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • V každé třídě bude často větráno.

 

Postup při podezření na možné příznaky covid-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

Žák, který patří do tzv. „rizikové skupiny“

Do rizikové skupiny patří žák, který naplňuje alespoň jeden z bodů níže uvedeného seznamu nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. a) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 2. b) Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 3. c) Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroid, HIV, apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů či kostní dřeně
 4. d) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 5. e) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 6. f) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 7. g) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Pokud žák patří do rizikové skupiny, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

COVID čestné prohlášení